مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

نکته ها

اخبار

1403/02/12 نشست کشوری« آشنایی با ویروس پاپیلومای انسانی» در دانشگاه بیرجند با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

نشست کشوری« آشنایی با ویروس پاپیلومای انسانی» در دانشگاه بیرجند با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

نشست کشوری« آشنایی با ویروس پاپیلومای انسانی» در دانشگاه بیرجند با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

1402/10/16 جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

1402/02/17 جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی تاریخ 1402/02/16

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی تاریخ 1402/02/16

1402/01/30 نکاتی در خصوص آبله مرغان

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

نکاتی در خصوص آبله مرغان

1402/01/28 برگزاری جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

برگزاری جلسه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

همایش ها

آرشیو
دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

کارگاه علمی - پژوهشی

دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

کارگاه علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

علمی - پژوهشی

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

معاونت تحقیقات و فناوری

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

علمی - پژوهشی