کنگره

 

ردیف

نویسندگان

عنوان همایش

عنوان مقاله

نحوه ارائه مقاله

تاریخ برگزاری همایش

سال

1

مسعود ضیائی

The 21st conference of the Asian pacific association for the study of the liver

Certificate of Attendance

سخنرانی

 17-20فوریه 2011

1389

2

مسعود ضیائی، محمدحسن نمایی، علیرضا سعادتجو، محمدپور

Hepatology International

Induced HBs antigenemia in healthy adults after immunization with two different hepatitis B recombinant vaccines

پوستر

مارس 2011

1390

3

محمدحسن نمایی، مسعود ضیائی، عزیزی، اشراقی

Hepatology International

Evaluation of HCV infection rate in hemodialysis patinents of South Khorasan in comparison with other blood born viruses

پوستر

مارس 2011

1390

4

دکتر آزاده ابراهیم زاده، فاطمه شکری، مینا چوبینی

بیست و یکمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

بررسی علائم بالینی و اپیدمیولوژی بروسلوزیس در بیرجند

پوستر

 91 30دی تا 4 بهمن

1391

5

دکتر آزاده ابراهیم زاده، دکتر سودابه اسحاقی، فاطمه شکری

بیست و یکمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

اپیدمیولوژی و کلینیکو پاتولوژی سل خارج ریوی در دهه اخیر در خراسان جنوبی

پوستر

 91 30دی تا 4 بهمن

1391

6

دکتر آزاده ابراهیم زاده، دکتر زهره آذرکار، دکتر محمد صیق فاروقی، اکبرناصحی تبار

بیست و یکمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی بیماران CCHF شهرستان بیرجند در سال 1392-1391

پوستر

91 30دی تا 4 بهمن

1391

7

 دکتر زهره آذرکار، دکتر آزاده ابراهیم زاده، ملیحه وکیلی

سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت -سبک زندگی سالم

بررسی عفونتهای رایج سالمندان در بخش عفونی بیمارستان لی عصر در طی سالهای 91-90

پوستر

 29و30 بهمن و 1 اسفند92

1392

8

 دکتر زهره آذرکار، شیما ارجمند، دکتر محمدرضا میری، دکتر آزاده ابراهیم زاده،

بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

بررسی فراوانی سرمی هپاتیت E در اهداکنندگان خون شهرستان بیرجند در سال 1391

پوستر

 5تا 9 بهمن 1392

1392

9

دکتر آزاده ابراهیم زاده، مدکتر مهیار محمدی فرد

بیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

تطابق یافته های بالینی، رادیولوژیک و آزمایشگاهی در پنومونی حاد باکتریال اکتسابی از جامعه بالغین بستری شده در بیمارستان ولی عصر در سال 1390

پوستر

92 24-27اردیبهشت

1392

10

دکتر آزاده ابراهیم زاده

سومین سمینار بین المللی سلامت زنان، شیراز

suburban villages "health volunteer plan" effects on women,s health knowledge and attitude

پوستر

 31اردیبهشت 93

1393

11

M. Karamian, M.S. FaroghiBojd, A. Hemmati and D.A. Barati

کنگره کشوری بیماری های عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال

Therapeutic response to meglumineantimoniate in a recently emerged focus of cutaneous leishmaniasis in BIRJAND, Eastern Iran

سخنرانی

ساری خرداد 93

1393

12

دکترآزاده ابراهیم زاده و زهره آذرکار

بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری

عوامل موثر برپاسخ به درمان ضد ویروسی در بیماران هپاتیت B مزمن.

پوستر

تهران 26-22 دی 93

1393

13

آزاده ابراهیم زاده، زهره آذرکار، زهره درایتی

بیست و پنجمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

مقایسه سه رژیم درمانی؛ آموکسیسیلین،آزیترومایسین و سفکسیم در درمان پنومونی پنوموکوکی بالغین.

پوستر

30اردیبهشت تا 2 خرداد 93

1393

14

DavodJavanmard, Masood Ziaee, Mohammad Hasan Namei

6th international tehran hepatitis conference

0288 Hepatitis B virus; Genotyping and mutation pattern of S/RT Gene in HBV isolates of birjand

سخنرانی

27تا 29 می 2015

1394

15

Masood Ziaee, Gholam Reza SHarifzadeh, Ghodsyeh Azarkar, Azadeh Ebrahimzadeh, Zohreh Azarkar, Mohammad Hasan Namei

6th international tehran hepatitis conference

0076 Seroprevalenceandriskfactorsof Hepatitis B Virus Infection In Birjand, Iran A Population-Based

سخنرانی

27تا 29 می 2015

1394

16

Azadeh Ebrahimzadeh, Zohreh Azarkar, Masood Ziaee, Gholam Reza SHarifzadeh, Bita Bijari

6th international tehran hepatitis conference

P088 Prevalence And Risk Factors Of Hepatitis C Virus Infection In Birjand

سخنرانی

27تا 29 می 2015

1394

17

Tahereh DarvishpourKakhki, Masood Ziaee, Bita Bijari

6th international tehran hepatitis conference

Poster Presentations-Young Investigators Section-27thmay

پوستر

27تا 29 می 2015

1394

18

Zohreh Azarkar, Soofia Ahrary

The 24th Iranian Congress on Infectious Disease and Tropical Medicine

Prevalence of Adverse Reactions to Anti Tuberculosis Drugs Tuberculosis Patients – Birjand- Iran- 2012-2014

پوستر

 19تا 23 دسامبر 2015

1394

19

Ziaee, Sharifzadeh, Azarkar, Ebrahimzadeh

6th Tehran hepatitis

Seropreralence HBV in Birjand

پوستر

27تا 29 می 2015

1394

20

Mahboubeh Saljoughi, Maliheh Hosaini, GholamrezaSharifzadeh, NahidSoorgi

International Confernce Management Istanbul-Turkey

The Relationship Between Pregnancy Anxiety, Maternal-Fetal Attachment, and Cognitive Emotion Regulation Strategies

پوستر

17می 2015

1394

21

NazaninAtaee, Hassan Rezadoost,FatemeMirzajani, Mohammad hasanNamaei,Jamshidfooladi

The 16th international and Iranian congress of Microbiology

Biocatalyst screening from papaverbracteatum flora for thebaine transformation to codeine and morphine

پوستر

 25تا 27 اگوست 2015

1394

22

Mohammad hasanNamaei, Zahrasadat Hosseini, Minamehregan

The 16th international and Iranian congress of Microbiology

Antimicrobial effect 0f essentlal oils and alcoholic and hydro-alcoholicextract of nepetabinaludensis plant

پوستر

 25تا 27 اگوست 2015

1394

23

ParvinAskari,KiarashGhazvini, Mohammad hasanNamaei

The 16th international and Iranian congress of Microbiology

Comparison of growth inhibition zone diameter around cefoxitin disk on two media,mullerhinton agar and oxacillin resistance screening agar

پوستر

 25تا 27 اگوست 2015

1394

24

ParvinAskari,KiarashGhazvini, Mohammad hasanNamaei

The 16th international and Iranian congress of Microbiology

prevalence of methicillin-resistant staphylococcus aureus in south khorasan

پوستر

 25تا 27 اگوست 2015

1394

25

FatemeMansooryRamazany,NahidGhanbarzadeh,MalaknazGhannadkafi, Mohammad hasanNamaei

The 12th international congress ofMicrobiology Obstertrics and Gynecology

Relation between recto-vaginal colonization with streptococcus agalactiae and premature rupture of membranes in pregnant women referring tovaliasr hospital in birjand

پوستر

 8تا 11 اکتبر 2015

1394

26

Karamian M, Ghatee Ma, Hemmati M

2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases, Guilan, Iran

 Leishmania Tropica Population, Based On The Ribosomal Dna Internal Transcribed Spacer Sequence Analysis In Birjand, East Of Iran

پوستر

 20تا 22 می 2015

1394

27

Zohreh Azarkar, Ali Arbabi

International Journal of Mycobacteriology 2015

Comparison of PPD test in household contacts of smear-positive and -negative tuberculosis (TB)

پوستر

2015

1394

28

زهره آذرکار

همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت

اثربخشی واکسن هپاتیت B در عقب ماندگان ذهنی

سخنرانی

بیرجند خرداد 1394

1394

29

دکتر زهره آذرکار، دکتر آزاده ابراهیم زاده، وکیلی

چهاردهمین همایش آموزش پزشکی

بررسی مارکرهای هپاتیت B در عقب ماندگان ذهنی مرکز علی اکبر                            

پوستر

تهران 94

1394

30

دکتر آزاده ابراهیم زاده، خیرالنساء رمضان زاده

بیست و چهارمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران.

 بررسی دیدگاه پزشکان درباره میزان تاثیر آموزش مداوم درباره میزان یادگیری بیماری های زنوزیس

پوستر

 28آذر تا 2 دی ماه 94

1394

31

دکتر آزاده ابراهیم زاده، خیرالنساء رمضان زاده

شانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی

مقایسه آگاهی دانش آموختگان ودانشجویان پزشکی درباره بیماری های زنوزیس

پوستر

 19تا 21 اردیبهشت94

1394

32

خانم طاهره خزایی، آزاده ابراهیم زاده، احسان مقدم، مازیار غفاری

هشتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

Comparing serologic and son graphic findings in patients with HBV/HDV and HBV/HCV infection

پوستر

 17تا 19 بهمن 94

1394

33

طوبی کاظمی، مسعود ضیائی، مرتضی حاجی حسینی

چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

NON communicable risk factors in Birjand in 2014: Do we reach to the 25*25 target?

پوستر

11تا 14 اسفند 94

1394

34

دکتر محمد حسن نمایی، ملک ناز قناد کافی، مه دخت مهرامیز، ناهید قنبر زاده

کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی

The prevalence of colonization with group Bstreptococcus in pregnant women rectovaginalsaples antibiotic resistance rates in patients admitted to hospital vali-asrbirjand from june 2013-2

سخنرانی

 28تا 30 بهمن 94

1394

35

مسعود ضیائی، غلامرضا شریف‌زاده، جمال میرزائی، لاله لطفی

پنجمین همایش کشوری توسعه سلامت با محوریت سالمندی

علل بستری شدن و یافته های بالینی شایع در سالمندان بستری شده در بخش عفونی بیمارستان ولی­عصر (عج) بیرجند

سخنرانی

95 3تا 5 اسفند

1395

36

دکتر آزاده ابراهیم زاده، مرجان فرزاد،  محبوبه سلجوقی، مهندس غلامرضا شریف زاده، سمیرا الهامی راد

پنجمین همایش کشوری توسعه سلامت با محوریت سالمندی

تعیین عوامل روانی اجتماعی مؤثر بر سلامت سالمندی

سخنرانی

95 3تا 5 اسفند

1395

37

دکترعلیرضا صالح آبادی، مهدی کرمیان

17th International conference on Entomology

Study of species diversity of camel tick in southern khorasan province

سخنرانی

95 3تا 6 دسامبر

1395

38

دکتر آزاده ابراهیم زاده، مجید زارع بیدکی، حسن کرباسی و ساناز خسروی

بیست و پنجمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

بررسی انواع عفونت های کشت مثبت و عوامل خطر در بیماران بستری در ICU بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال 95-94

پوستر

 20تا 24 آذر 95

1395

39

خیرالنساء رمضان زاده، مهندس غلامرضا شریف زاده، محبوبه سلجوقی، دکتر میترا مودی، دکتر آزاده ابراهیم زاده

پنجمین همایش کشوری توسعه سلامت با محوریت سالمندی

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی در سالمندان بستری در بیمارستان های دانشگاهی بیرجند سال 95

پوستر

 3تا 5 اسفند 95

1395

40

دکتر زهره آذرکار، آزاده ابراهیم زاده، مهندس غلامرضا شریف زاده و دکتر مسعود ضیائی

بیست و پنجمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

سروپره والانس و عوامل خطر هپاتیت E در شرق ایران - 1394

پوستر

 20تا 24 آذر 95

1395

41

آزاده ابراهیم زاده، مجید زارع بیدکی، مهسا نجم آبادی، محمود گنجی

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

بررسی انواع عفونت های کشت مثبت و عوامل خطر در بیماران بستری در ICU بیمارستان ولیعصر (ع) در سال 95-94

سخنرانی

28-25 اردیبهشت
96

1396

42

Zohreh Azarkar, Davod Javanmard, Azadeh Ebrahimzadeh, Gholamreza Sharifzade, Masood Ziaee

THC7 International Tehran Hepatitis Conference

O131 An Investigation Of Occult Hepatitis B Infection Among Anti- Hbc Only Positive Patients In The Southern Khorasan Province: An Iranian Community Based Study

سخنرانی

6 & 8

September

1396

43

Davod Javanmard, Masood Ziaee, Seyed Moayed Alavian, Farshid Abedi, Mohammad Hasan Namaei, Gholamreza Sharifzadeh, Asghar Zarban

THC7 International Tehran Hepatitis Conference

O174 High Burden Of Hepatitis B Virus Infection In The Esfandiar Region Of Southern Khorasan Province, Iran: A Comprehensive Comparative Study

سخنرانی

6 & 8

September

1396

44

Masood Ziaee, Gholamreza Sharifzadeh, Azadeh Ebrahimzadeh, Mohammad Hasan Namaei, M. Fereidouni, Davod Javanmard,

THC7 International Tehran Hepatitis Conference

The Status Of Viral Hepatitis In The Province Of South Khorasan

سخنرانی

6 & 8

September

1396

45

Masood Ziaee

THC7 International Tehran Hepatitis Conference

Recommendations for post exposure prophylaxis to hepatitis B virus

سخنرانی

6 & 8

September

1396

46

Mehdi Karamian, Fatemeh Haghighi, Mina Hemmati

THC7 International Tehran Hepatitis Conference

P188 Etiology Of Hepatic Cystic Hydatidosis In Birjand, Eastern Iran

پوستر

6 & 8

September

1396

47

Nasrin Riyahi, Masood Ziaee, Reza Dastjerdi

THC7 International Tehran Hepatitis Conference

E154 The Study Of Stigma Rate In Patients With Hepatitis B And The Effect Of Cognitive-Behavioral Therapy Onits Reduction In Birjand City

پوستر

6 & 8

September

1396

48

آزاده ابراهیم زاده، زهره آذرکار، مهیار محمدی‌فرد

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی فاکتورهای اپیدمیولوژیک مؤثّر در پیامد درمان در بیماران با هپاتیت مزمن B

پوستر

 19شهریور 1396

1396

49

آزاده ابراهیم زاده، مهیار محمدی‌فرد، طاهره خزاعی، محبوبه سلجوقی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

شیوع و عوامل خطر هپاتیت C و هپاتیت D در بیماران با هپاتیت مزمن B در بیرجند، 1393-1392

پوستر

 19شهریور 1396

1396

50

زهره آذرکار، غلامرضا شریف‌زاده، مسعود ضیائی، محمد فریدونی، سمیرا الهامی راد

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی سرواپیدمیولوژی و عوامل خطر هپاتیت E در بیرجند در سال 2015

پوستر

 19شهریور 1396

1396

51

مسعود ضیائی، غلامرضا شریف‌زاده، فرشید عابدی، ساناز جمالی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

مقایسه میزان شیوع ابتلا به هپاتیت B و عوامل خطر آن در زندانیان با و بدون اعتیاد تزریقی در شهرستان بیرجند

پوستر

 19شهریور 1396

1396

52

الهه بیجاری، مسعود ضیائی، غلامرضا شریف‌زاده

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی استیگما نسبت به حاملین ویروس هپاتیت C در بین دانشجویان و پرسنل بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پوستر

 19شهریور 1396

1396

53

محسن ناصری، حمیدرضا صفری، غلامرضا عنانی، مسعود ضیائی، محمد فریدونی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

عدم شیوع واریانت rs333 در بیماران مبتلا به هپاتیت B در جمعیت ایران

پوستر

 19شهریور 1396

1396

54

ندا مه آور، محمد فریدونی، مسعود ضیائی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی شیوع هپاتیت A در شهر بیرجند، ایران

پوستر

 19شهریور 1396

1396

55

مسعود ضیایی، داوود جوانمرد، محمدحسن نمایی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

تشخیص عفونت نهفته هپاتیت B (OBI) در بیماران هموفیلی استان خراسان جنوبی، شرق ایران

پوستر

 19شهریور 1396

1396

56

دکتر قدسیه آذرکار، دکتر مسعود ضیائی، دکتر مطهره ماهی، دکتر بیتا بیجاری، دکتر علیرضا احسانبخش، دکتر محمدرضا عابدینی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بروز سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا ناشی از مصرف سفتریاکسون در بزرگسالان

پوستر

 19شهریور 1396

1396

57

دکتر غفاری، دکتر توکلی، دکتر جوانمرد، دکتر منوری

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

عدم تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت E در بیماران مبتلا به HIV در شهر تهران 

پوستر

 19شهریور 1396

1396

58

زهره آذرکار، دکتر آزاده ابراهیم زاده، غلامرضا شریف زاده، مسعود ضیائی، محمد فریدونی، فاطمه طاهری

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی تداوم ایمنی واکسن هپاتیتB هفده سال پس از انجام واکسیناسیون کشوری

پوستر

 19شهریور 1396

1396

59

دکتر مسعود ضیائی، دکتر قدسیه آذرکار، دکتر بیتا بیجاری، مهندس محمود حسینی، مهندس علی عباسی، حکیمه ملاکی مقدم، محبوبه سلجوقی، سمیرا الهامی راد

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

مشخصات اپیدمیولوژیک و سرولوژیک حاملین مزمن ویروس هپاتیت B و تعیین وضعیت مارکرهای سرولوژیکی ویروس در همسران افراد متاهل

پوستر

 19شهریور 1396

1396

60

دکتر مسعود ضیائی، غلامرضا شریف‌زاده، فرشید عابدی، بهناز تاجی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

مقایسه میزان شیوع ابتلا به هپاتیت C و عوامل خطر آن در زندانیان با و بدون اعتیاد تزریقی در شهرستان بیرجند در سال 1394

پوستر

 19شهریور 1396

1396

61

دکتر ضیائی، دکتر طاهره درویش پور کاخکی، دکتر بیتا بیجاری، دکتر قدسیه آذرکار، مهندس محمود حسینی، محبوبه سلجوقی، سمیرا الهامی راد، حکیمه ملاکی مقدم

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی سیر هپاتیت B در حاملین مزمن این بیماری در خراسان جنوبی

پوستر

 19شهریور 1396

1396

62

مسعود ضیائی، محمد حسین نمایی، آزاده ابراهیم زاده، زهره آذرکار، محمد فریدونی، بیتا بیجاری، جمال میرزایی، مهدی کرمیان، مرجان فرزاد

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

شیوع عفونت هپاتیت D و عوامل مرتبط در میان بیماران HBsAg مثبت در بیرجند 1393-1391

پوستر

 19شهریور 1396

1396

63

مهدی کرمیان محمدامین قطعی، علیرضا صالح‌آبادی، امین کاظمی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی فیلوژنتیک عوامل ایجادکننده کیست هیداتید در میزبانان واسطه در استان خراسان جنوبی

پوستر

 19شهریور 1396

1396

64

دکتر موحددانش، دکتر مصباح زاده، دکتر حیدری و دکتر دستگردی

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی کارایی و اثربخشی واکسن هپاتیت B در پرسنل بیمارستان دکتر رحیمی بیرجند در سال 1395

پوستر

 19شهریور 1396

1396

65

رویا مهدوی، نرگس مرادی، محمودرضا بهروان، مهدی رستمی راد

کنفرانس بین المللی هپاتیت بیرجند (BHC1)

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 1ß و عفونت مزمن ویروس هپاتیت C

پوستر

 19شهریور 1397

1397

66

Masood Ziaee*, Davod Javanmard, Mohammad Fereidouni, Mahmood Zardast, Sina Fazeli

چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

O/ Investigating the causes of pneumonia resistant to outpatient treatment, using multiplex real time PCR method

سخنرانی

28-26مهر 1396 

1396

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/21
تعداد بازدید:
29
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal