مقالات مرکز

مقالات همکاران مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

year

journal

title

2022

Transboundary and Emerging Diseases

SARS-CoV-2 outbreak in Iran: The dynamics of the epidemic and evidence on two independent introductions

2022

Journal of Antimicrobial Chemotherapy

Evaluation of the effect of sofosbuvir and daclatasvir in hospitalized COVID-19 patients: A randomized double-blind clinical trial (DISCOVER)

2022

Journal of Knowledge and Health in Basic Medical Sciences

Risk Prediction of Progression to the Severe Stage of Covid-19 in Patients Admitted to Valiasr Hospital in Birjand

2022

Iranian Journal of Microbiology

Seroprevalence of SARS-COV-2 antibodies among health-care workers exposed to COVID-19 patients in a large reference hospital, Iran

2022

Acta Parasitologica

2022

Iranian Journal of Microbiology

Seroprevalence of SARS-COV-2 antibodies among health-care workers exposed to COVID-19 patients in a large reference hospital, Iran

2022

Acta Parasitologica

Exploring the Association Between Latent Toxoplasma gondii Infection and COVID-19 in Hospitalized Patients: First Registry-Based Study

2022

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine

Tuberculous meningitis and miliary tuberculosis in Iran: A review

2022

Shiraz E-Medical Journal

Brucellosis in Herat Province, Afghanistan: Epidemiological Status and Risk Factors

2022

Acta Tropica

Topical treatment of cutaneous leishmaniasis lesions using quercetin/Artemisia-capped silver nanoparticles ointment: Modulation of inflammatory response

2022

Life sciences

The effect of polyunsaturated fatty acids on the severity and mortality of COVID patients: A systematic review

2022

BMC Infectious Diseases

Investigation of frequency and typing of human papillomavirus among genital warts using a reverse dot blot hybridization approach

 

2022

European Journal of Medical Research

Repurposing the drug, ivermectin, in COVID-19: toxicological points of view

 

2022

Transboundary and emerging diseases

SARS‐CoV‐2 outbreak in Iran: The dynamics of the epidemic and evidence on two independent introductions

 

2021

Immunity, Inflammation and Disease

The effect of low serum calcium level on the severity and mortality of Covid patients: A systematic review and meta-analysis

2021

Informatics in Medicine Unlocked

Assessment of the risk factors for vitamin D3 deficiency in chronic hepatitis B patient using the decision tree learning algorithm in Birjand

2021

European Journal of Medical Research

Role of fatty liver in coronavirus disease 2019 patients' disease severity and hospitalization length: a case-control study

2021

Clinical Infectious Diseases

Erratum: SD1000: High Sustained Viral Response Rate in 1361 Patients with Hepatitis C Genotypes 1, 2, 3, and 4 Using a Low-cost Fixed-dose Combination Tablet of Generic Sofosbuvir and Daclatasvir: A Multicenter Phase III Clinical Trial (Clin Infect Dis (2020) 70:10 (2206-2212) DOI: 10.1093/cid/ciz628)

2021

Jundishapur Journal of Microbiology

IL-10-1082 A/G (RS1800896) polymorphism is effective in clearing hepatitis B virus infection

2021

Scientific Reports

Toxoplasma gondii infection in domestic and wild felids as public health concerns: a systematic review and meta-analysis

2021

Microbial Pathogenesis

Protective efficacy by a novel multi-epitope vaccine, including MIC3, ROP8, and SAG1, against acute Toxoplasma gondii infection in BALB/c mice

2021

Transboundary and Emerging Diseases

Current situation and future prospects of Echinococcus granulosus vaccine candidates: A systematic review

2021

International Journal of Biochemistry and Cell Biology

Protective effect of a DNA vaccine cocktail encoding ROP13 and GRA14 with Alum nano-adjuvant against Toxoplasma gondii infection in mice

2021

Biosensors

Development of optical biosensor using protein a-conjugated chitosan-gold nanoparticles for diagnosis of cystic echinococcosis

2021

Parasitology

The global seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in bovines: A systematic review and meta-analysis

2021

Reports of Biochemistry and Molecular Biology

Identification of Trichomonas Vaginalis Genotypes Using by Actin Gene and Molecular Based Methods in Southwest of Iran

2021

Transboundary and Emerging Diseases

Phylogenetic position of Leishmania tropica isolates from an old endemic focus in south-eastern Iran; relying on atypical cutaneous leishmaniasis

2021

Iranian Journal of Microbiology

The compliance of surgical prophylactic antibiotics with standard protocols in Imam Reza teaching hospital of Birjand, Iran

2021

Infection, Genetics and Evolution

Evaluation of Th17 immune responses of recombinant DNA vaccine encoding GRA14 and ROP13 genes against Toxoplasma gondii in BALB/c mice

2021

Pharmaceuticals

Scolicidal and apoptotic activities of 5-hydroxy-1, 4-naphthoquinone as a potent agent against echinococcus granulosus protoscoleces

2021

Immunity, inflammation and disease

The effect of low serum calcium level on the severity and mortality of Covid patients: A systematic review and meta‐analysis

2021

Cell and Tissue Banking

Effectiveness of the adipose stem cells in burn wound healing: literature review

2021

Journal of Drug Delivery Science and Technology

Synthesis and cytotoxicity evaluation of gemcitabine-tobacco mosaic virus conjugates

2021

S Pourfadakari, S

Biodegradation

A salt resistant biosurfactant produced by moderately halotolerant Pseudomonas aeruginosa (AHV-KH10) and its application for bioremediation of diesel-contaminated sediment in …

 

2021

Journal of Environmental Health Science and Engineering

Characterization of the biosurfactant produced by Pesudomonas areuginosa strain R4 and its application for remediation pyrene-contaminated soils

 

2021

 

Disease waves of SARS-CoV-2 in Iran closely mirror global pandemic trends (preprint)

 

2021

Health Technology Assessment in Action

Knowledge, Attitudes, and Practices of Medical Science Students Regarding Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases: A Cross-Sectional Study

 

2021

MedRxiv

Disease waves of SARS-CoV-2 in Iran closely mirror global pandemic trends

 

2021

Pharmaceutical biology

Possible therapeutic effects of Nigella sativa and its thymoquinone on COVID-19

 

2021

Current Microbiology

Petroleum Contaminated Seawater Detoxification in Microcosm by Halotolerant Consortium Isolated from Persian Gulf

 

2020

Clinical Infectious Diseases

SD1000: High sustained viral response rate in 1361 patients with hepatitis c genotypes 1, 2, 3, and 4 using a low-cost, fixed-dose combination tablet of generic sofosbuvir and daclatasvir: A multicenter, phase III clinical trial

2020

Transboundary and Emerging Diseases

Uncovering psychobehavioural implications of SARS-CoV-2 infection in Iran

2020

Archives of Iranian Medicine

Prevalence and associated risk factors of htlv-1 and co-infections of blood-borne viruses in birjand, iran's eastern border

2020

Pharmaceutical Sciences

Protective Effects of Silymarin on Gentamicin-Induced Nephrotoxicity in Infectious Patients: A Randomized Double Blinded Placebo-Controlled Clinical Trial

2020

Archives of Iranian Medicine

Occult hepatitis C virus infection among hemodialysis patients: An Iranian experience

2020

Hepatitis Monthly

Downregulation of gsk3beta and upregulation of urg7 in hepatitis b-related hepatocellular carcinoma

2020

Microbial Pathogenesis

Toxoplasma gondii infection as a potential risk for chronic liver diseases: A systematic review and meta-analysis

2020

 

Toxoplasma gondii surface antigen 1 (SAG1) as a potential candidate to develop vaccine against toxoplasmosis: A systematic review

2020

 

Global status of Toxoplasma gondii infection and associated risk factors in people living with HIV

2020

 

Evolutionary puzzle of Toxoplasma gondii with suicidal ideation and suicide attempts: An updated systematic review and meta-analysis

2020

 

Parasitic helminth infections of dogs, wolves, foxes, and golden jackals in Mazandaran Province, North of Iran

2020

 

Sarcocystosis in Ruminants of Iran, as Neglected Food-Borne Disease: A Systematic Review and Meta-analysis

2020

 

Toxoplasma gondii infection as a potential risk for chronic liver diseases: A systematic review and meta-analysis

2020

Journal of Environmental Health Science and Engineering

Remediation of oily sludge wastes using biosurfactant produced by bacterial isolate Pseudomonas balearica strain Z8

 

2020

Desalination and Water Treatment

Biodegradation of Bisphenol A in a saline industrial wastewater using Alcaligenes faecalis strain BPAN5

 

2020

Future Virology

Comparison of the COVID-2019 (SARS-CoV-2) pathogenesis with SARS-CoV and MERS-CoV infections

 

2020

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

An efficient biosurfactant by Pseudomonas stutzeri Z12 isolated from an extreme environment for remediation of soil contaminated with hydrocarbons

 

2020

Iranian journal of microbiology

Prevalence of hepatitis C virus among HIV-infected patients

 

2020

European Review for Medical and Pharmacological Sciences

In vitro effect of some nucleoside reverse transcriptase inhibitors against HSV-1 replication

 

2020

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

Toxoplasma gondii surface antigen 1 (SAG1) as a potential candidate to develop vaccine against toxoplasmosis: A systematic review

2020

AIDS

Global status of Toxoplasma gondii infection and associated risk factors in people living with HIV

2020

Transboundary and Emerging Diseases

Evolutionary puzzle of Toxoplasma gondii with suicidal ideation and suicide attempts: An updated systematic review and meta-analysis

2020

Veterinary World

Parasitic helminth infections of dogs, wolves, foxes, and golden jackals in Mazandaran Province, North of Iran

2020

Acta Parasitologica

Sarcocystosis in Ruminants of Iran, as Neglected Food-Borne Disease: A Systematic Review and Meta-analysis

2020

Microbial Pathogenesis

Toxoplasma gondii infection as a potential risk for chronic liver diseases: A systematic review and meta-analysis

2019

International Journal of Biological Macromolecules

Facile green synthesis of silver nanoparticles using Berberis vulgaris leaf and root aqueous extract and its antibacterial activity

2019

Archives of Iranian medicine

Prevalence of Hepatitis B and C among Drug-Abusing Male Prisoners in Birjand, South Khorasan, Iran

2019

Journal of Medical Virology

Epidemiology, risk factors, and molecular characterization of occult hepatitis B infection among anti-hepatitis B core antigen alone subjects

2019

Journal of Medical Virology

Molecular and serological characterization of occult hepatitis B virus infection among patients with hemophilia

2019

Drug, Healthcare and Patient Safety

Evaluation of vancomycin use in universityaffiliated hospitals in southern khorasan province (east iran) based on hicpac guidelines

2019

Turkish Journal of Ophthalmology

Tuberculosis: A cunning disease presenting with endopericarditis-associated bilateral uveitis | [Tüberküloz: Endoperikarditle İlişkili Bilateral Uveit ile Belirti Veren Sinsi Bir Hastalık]

2019

Nature

Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017

2019

Microbial Pathogenesis

A systematic review of Toxoplasma gondii antigens to find the best vaccine candidates for immunization

2019

Epidemiology and Infection

Human toxoplasmosis: A systematic review for genetic diversity of Toxoplasma gondii in clinical samples

2019

Microbial Pathogenesis

Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in cancer patients: A systematic review and meta-analysis

2019

European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

A systematic review on efficiency of microneme proteins to induce protective immunity against Toxoplasma gondii

2019

Microbial Pathogenesis

Protective efficacy induced by DNA prime and recombinant protein boost vaccination with Toxoplasma gondii GRA14 in mice

2019

Journal of Microbiological Methods

A systematic review on the role of GRA proteins of Toxoplasma gondii in host immunization

2019

Epidemiology and health

Geospatial analysis and epidemiological aspects of human infections with Blastocystis hominis in Mazandaran Province, northern Iran

2019

Journal of Parasitic Diseases

Genotyping of Echinococcus granulosus isolates from livestock based on mitochondrial cox1 gene, in the Markazi province, Iran

2019

Iranian Journal of Parasitology

The prevalence of intestinal helminths in free-ranging canids of mazandaran, northern iran

2019

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding

Molecular study of mollusca in Bandar Lengeh using 18S rRNA gene

2019

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Enhanced anti-tumor efficacy and reduced cardiotoxicity of doxorubicin delivered in a novel plant virus nanoparticle

2019

Journal of Water Process Engineering

Development of salt-tolerant microbial consortium during the treatment of saline bisphenol A-containing wastewater: Removal mechanisms and microbial characterization

 

2019

BMC infectious diseases

Prevalence and genetic diversity of HCV among HIV-1 infected individuals living in Ahvaz, Iran

 

2019

Journal of hazardous materials

Remediation of PAHs contaminated soil using a sequence of soil washing with biosurfactant produced by Pseudomonas aeruginosa strain PF2 and electrokinetic oxidation of desorbed …

 

2019

Desalination and Water Treatment

Biological treatment of a saline and recalcitrant petrochemical wastewater by using a newly isolated halo-tolerant bacterial consortium in MBBR

 

2019

Archives of Iranian medicine

Prevalence of Hepatitis B and C among drug-abusing male prisoners in Birjand, South Khorasan, Iran

 

2019

Environmental Progress & Sustainable Energy

Biodegradation of high saline petrochemical wastewater by novel isolated halotolerant bacterial strains using integrated powder activated carbon/activated sludge bioreactor

 

2019

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Surfactant-enhanced bioremediation of n-hexadecane-contaminated soil using halo-tolerant bacteria Paenibacillus glucanolyticus sp. strain T7-AHV isolated from marine environment

 

2018

Clinical Medicine Insights: Cardiology

Cardiovascular Risk Factors and Atherogenic Indices in an Iranian Population: Birjand East of Iran

2018

International Journal of Fertility and Sterility

Detection of Chlamydia trachomatis in pap smear samples from South Khorasan province of Iran

2018

Drug, Healthcare and Patient Safety

Ceftriaxone-associated nephrolithiasis and gallstone in adults

2018

Archives of Virology

Molecular evolution and phylodynamics of hepatitis B virus infection circulating in Iran

2018

Hepatitis Monthly

High prevalence of hepatitis B virus infection in the village of esfandiar in South Khorasan province, Iran

2018

Hepatitis Monthly

Seroprevalence and risk factors of hepatitis E in Eastern Iran

2018

Iranian Red Crescent Medical Journal

Seroprevalence of hepatitis a virus among healthy individuals in Birjand, Eastern Region of Iran

2018

Biomedicine and Pharmacotherapy

The potential use of melatonin to treat protozoan parasitic infections: A review

2018

Experimental Parasitology

The potential risk of toxoplasmosis for traffic accidents: A systematic review and meta-analysis

2018

Journal of Parasitic Diseases

Spatial distribution of Giardia lamblia infection among general population in Mazandaran Province, north of Iran

2018

Journal of Infection in Developing Countries

A cross-sectional analysis of intestinal parasitic infections among the general population in north of Iran

2018

Microbial Pathogenesis

miR-20a inhibition using locked nucleic acid (LNA) technology and its effects on apoptosis of human macrophages infected by Toxoplasma gondii RH strain

2018

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Plant virus nanoparticles: Novel and robust nanocarriers for drug delivery and imaging

2018

Journal of the Chinese Medical Association

Antiviral effects of Lactobacillus crispatus against HSV-2 in mammalian cell lines

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/21
تعداد بازدید:
38
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal